Kanya Chatralaya Jamnagar – Sundarbaug

Founding Donor:
Matushri Babibai Dharamshi Jivraj Mange – Naliya
TATHA
Shri Liladhar Lalji Bhadra – Tera (Smarak)……..
Sundarbaug Makaanna Daata:
Matushri Kalavantiben Sundarji Hemani – Jakhau

Kanya Chatralaya Jamnagar – Kasturi Bhavan

Founding Donor:
Matushri Babibai Dharamshi Jivraj Mange – Naliya
TATHA
Shri Liladhar Lalji Bhadra – Tera (Smarak)…….
Kasturi Bhavan Makaana Daata:
Shrimati Kasturiben Bhagvandas Damani – Don

Jamnagar Vidhyarthi Gruha

Founding Donor:
Bhachibai Khimji Asha Kataria – Dhunai….
Matushri Kesarbai Vaikunthray Meraj Mav – Nani Vamoti

Naliya Kanya Chatralaya

Founding Donor:Matushri Bhaagbai Valji Narshi Bhadra – Jakhau Address: Rai chowk, Naliya – Kutch 370655Phone: +91 02831 222333