fbpx
Vividh Prakalp
Kanyachatralya Jamnagar - Kasturi Bhavan

Kanya Chatralaya Jamnagar – Kasturi Bhavan

Kanya Chatralaya Jamnagar – Kasturi Bhavan

Founding Donor:
Matushri Babibai Dharamshi Jivraj Mange – Naliya
TATHA
Shri Liladhar Lalji Bhadra – Tera (Smarak)

Kasturi Bhavan Makaana Daata:
Shrimati Kasturiben Bhagvandas Damani – Don

Address: Panch Bangla Road, Jamanagar 361001
Phone: 555619