fbpx

Our Hostels

 
The Main Office of Naliya Boys Boarding
Rai chowk, Naliya-Kutch.370655
Phone: +91.02831.222333
Hostel Gate of the Naliya Girls Boarding
Rai chowk, Naliya-Kutch.370655
Phone: +91.02831.222333
Building of the Bhuj Boys Boarding
Krantiveer Pandit Shyamji Krishnavarma Marg,
Vijaynagar,Plot No.1, Bhuj-Kutch.370001
Phone: +91.02832.220442
Girls Boarding in Bhuj
Mukesh Bhuvan, Shri Hinglaj Society,
Bhanushali Nagar, Bhuj-Kutch.370001 Phone: +91.02832.231069
Main Gate Of The Jamnagar Boys Boarding
Panchavati, Badeshwar,
Jamnagar-361002. Phone: 678606
Building of the Jamanagar Girls Boarding
Kasturi Bhavan, Panch Bangla Road,
Jamanagar-361001. Phone: 555619.