fbpx
Vividh Prakalp
Naliya Kanyachatralay

Naliya Kanya Chatralaya

Naliya Kanya Chatralaya

Founding Donor:
Matushri Bhaagbai Valji Narshi Bhadra – Jakhau

Address: Rai chowk, Naliya – Kutch 370655
Phone: +91 02831 222333