fbpx
Vividh Prakalp
Kanyachatralya Jamnagar - Sundarbaug

Kanya Chatralaya Jamnagar – Sundarbaug

Kanya Chatralaya Jamnagar – Sundarbaug

Founding Donor:
Matushri Babibai Dharamshi Jivraj Mange – Naliya
TATHA
Shri Liladhar Lalji Bhadra – Tera (Smarak)

Sundarbaug Makaanna Daata:
Matushri Kalavantiben Sundarji Hemani – Jakhau

Address: Panch Bangla Road, Jamanagar 361001
Phone: 555619