fbpx

Our Existing Committee Members (2014-2017)

Following are the cabinet for the Shree Kutcchi Bhanushali Seva Samaj Trust for the year 2014 -2017

Pramukh : Shri Naresh Dhanji Shethia, Moti Sudharo

Up-Pramukh : Shri Harish Deerajlal Shethia,Bhavanipar

Up-Pramukh : Shri Shankarlal Gopalji Mav , Moti Vamoti

Maha Mantri : Shri Ashok Mulji Bhadra, Chiyasar

Mantri : Shri Ram Shivji Mange, Godhara

MantriShri Ranchod Umershi Nanda, Bitta

Mantri : Shri Liladhar Laxmidas Katarmal (LLB) , Naliya

Mantri : Shri Ashok Narayanji Joisher, Shirva

Mantri : Shri Navin Mulji Chandra, Dhunai

Khajanchi : Shri Kamlesh R. Dama (CA), Moti Vamoti

Khajanchi : Shri Mahesh Kalyanji Bhadra, Tera

Member : Shri Bipin Naranji Joisher, Shirva 

Member : Shrimati Bhartiben Harish Bhadra, Rava

Member : Shrimati Sheetalben Sudhir Sethia, Bhavanipar

Member : Shri Arvind Dhanji Bhadra, Chiyasar

Member : Shri Bharat Kanji Bhadra, Shirva

Member : Shri Pankaj Vitthaldas Joisher, Godhara

Member : Shri Kamlesh Damji Joisher, Kotda Madh

Member : Shri Ramesh Devji Nakhua, Aida

Member : Shri Rajesh Purshottam Joisher, Bhavanipar

Member : Shri Sandeep Pragji Khaniya, Bhavanipar